www.etgarim.co.il
םיקחשמ הבישח תודיח
םירגתא רתאל םיאבה םיכורב

?תודיח םיבהוא
.תומרה לכבו םיגוסה לכמ תורותפ תודיח 600 ונלש רגאמב
.םירמאמהמ קלח םג ךכו םלוכל היפצל תוחותפ תולקה תודיחה

.דבלב םייונמל הייפצל חותפ ןכותה בור םלוא
?יונמ תויהל ךל יאדכ םא תעדל הצור
טרחתת םוי 30 ךותב םא .ונתוא הסנת טושפ
sales@etgarim.co.il-ל ליימיא ונל חלש קר
.יארשאה סיטרכ יוכיז י"ע ואולמב ךל רזחוי ךפסכו
יפסכ ןוכיס אלל תופרטצהל

?הזמ ץוח שי המ
תודיח ירתאל םירושיק ,םימורופ תכרעמ ,הבישח יאשונב םירמאמ
!תמאב .תובר תועתפה דוע ואצמת וטטושת םאו תשרב הבישח יקחשמלו

דקש רימא
םירגתא ךרוע


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

תודיח
הלק המרב ןובשח תודיח
הלק המרב הקרבה תודיח
םיקחשמה תרותב תודיח
הקיגול תודיח
הקיזיפב תודיח
תורבתסהב תודיח
םירורפג תודיח
תוידוהי תודיח
טמחש תודיח
םיסקודרפ

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

הבישח
תילטנמ תלוכי
תיתריצי הבישח
םייחהמ ןובשח
הליחתבשחמ
םירתופל םילכ
!10 בושחל

םיקחשמ
הבישח יעושעש
הבישח יקחשמ

יללכ
םירושיק
?הדיח ךל שי
םירגתא תופילא
ונחנא ימ

  זוירטניא
םירתא תיינב