אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.שופיחל תומיאתמה תודיח 30 ואצמנ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 76 ןויליגמ 1 הדיח
 
ןפוד אצוי רפסמ

?ןפוד אצוי םיאבה םירפסמהמ הזיא

13 (1
17 (2
19 (3

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!ענכשמו יעמשמ דח תויהל קומינה לע

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 74 ןויליגמ 1 הדיח
 
12345678


,8 דע 1-מ םימלשה םירפסמה לכ תא ץבשל שי
.תדרפנ תצבשמב רפסמ לכ
.תונכש תוצבשמב םיבקוע םירפסמ ינש ץבשל ןיא
.ףתושמ דוקדוק וא לובג ןהל שי םא תונכש ןניה תוצבשמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
?תויזכרמה תוצבשמה יתשב ביצהל שי םירפסמ וליא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 70 ןויליגמ 2 הדיח
 
?םה המכ

.םיחאה רפסמכ תויחאה רפסמ - דעלאל
.תויחאה רפסממ לופכ םיחאה רפסמ - תלייאל
?וז החפשמב םיחא המכו תויחא המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תויחאו םיחא לש הווש רפסמ דעלאל
?ונלביק המ ,ןובשחל ותוא ףיסונ םא
...ןכל ,תלייא איה ולש תויחאהמ תחא ,תעכו

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 70 ןויליגמ 1 הדיח
 
הנש 50-מ תוחפ

תא םושרנ םאש ,וזכ הנש םירשעה האמב התיה םאה
,הטמל הנפוי ושארש ךכ ,ךופהנ ריינה תאו היתורפס
?המצע הנש התוא הארי ךופהה ריינב ארקנש רפסמה זא יכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
?יהמ .וזכ הנש התייה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 58 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוימור תורפס


.דחא רורפג תזזה ידי-לע הנקתל שי .הנוכנ הנניא רויצבש האוושמה
.ליבק ןורתפ וניא ןויווישה ןמיס יוניש

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.זמר ןיא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 55 ןויליגמ 1 הדיח
 
יתייעבה הנומשה

םוכסהש ךכ ,הזמ הז םינוש םירפסמב אבה םסקה עוביר תא ואלמ
.15 היהי םינוסכלאה ינשבו הדומע לכב ,הרוש לכב
 8 
   
   

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םימלש םירפסמ םע תאז תושעל ןתינ אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 52 ןויליגמ 2 הדיח
 
הריבה תיבח

.תחא הריב תיבחו ןיי תויבח 5 םירדוסמ רחוסה לש ונסחמב
.20,31,16,19,18,15 :הליכמ איהש םירטילב תומכה תניוצמ תויבחהמ תחא לכ לע
רכמ ךכ רחאו ,ןושארה הנוקל רחוסה רכמ ןייה תויבחמ קלח
ןיי םירטיל םיינש יפ הנקש ,ינש הנוקל ןייה תויבח רתי תא
?רחוסל שי הריב לש םירטיל המכ .ןושארה הנוקהמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םירטיל 119 אוה תויבחה לכב תואקשמה תומכ ךס
ןושארה הנוקהמ םירטיל םיינש יפ הנק ינשה הנוקהו תויה
.שולש לש הלופכ איה םירטילה תומכ יכ קיסהל ןתינ
םירטילה תומכ ךכיפל , 3-ב וקלחתהב 2 תיראש ריאשמ 119 רפסמה
. 3-ב תוקלחתהב 2 תיראש ריתוהל איה ףא הכירצ הריבה לש

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 48 ןויליגמ 1 הדיח
 
ףדעומה סרפה

?ףידעת המ
ח"ש 2-ב הלוע םוכסה םעפ לכבשכ ,םיישדח לכ ח"ש 100 לבקל
.ח"ש ½-ב הלוע םוכסה םעפ לכבשכ ,שדוח לכ ח"ש 50 לבקל וא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
'וכו 6,םישדוח 4,םיישדח ירחא העצה לכב ולבקת המכ ובשחו הלבט וניכה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 43 ןויליגמ 1 הדיח
 
רלודב םילוב

:השקיבו דחא רלוד ראודב דיקפל הנתנ תחא תרבג
טנס 1 לש םילוב 10 יפ ,טנס 2 לש םילוב המכ השקבב יל ןת"
".טנס 5 לש תועבטמב ףדועה תאו
?השקובמ תא דיקפה אלימ דציכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.5 לש הלופכ אוה תרבגה הלביקש ףדועה
? ... לש הלופכ תויהל בייח המלישש םוכסה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 35 ןויליגמ 2 הדיח
 
םירפסמ עוביר

םירוטהו תורושה ימוכס ,אבה עובירהמ םירפסמ 2 קחמנ םא
.5 לש תולפכמ ויהי םירתונה םירפסמה לש
1248
5323
7716
2639
?קוחמל שי םירפסמ הזיא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רבד תונשל ךירצ אל םהבש םירוטו תורוש שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 34 ןויליגמ 1 הדיח
 
תרומזת םיקלחמ

.תווש תורושל תרומזתה ינגנ תא קלחל הסינ תרומזת לע חצנמ
,העברא לש תורושל םקלחל הסינ הליחת
.דדוב דחא ןגנ רתונ ךא
השולש לש תורושל תרומזתה תא קלחל חצנמה הסינ
.דדוב ןגנ רתונ בושו
,תוגוזל תורומזתה תא קליח רשאכ םג
.דדוב דחא ןגנ רתונ
.ןורתפ אצמ ףוסבל
השימח לש תורושל תרומזתה תא קליח חצנמה
.םינגנ השימחמ תוחפ לש הרוש וא דדוב ןגנ ףא רתונ אלו
? תרומזתב שי םינגנ המכ
(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
,תיראש אלל 5-ב קלחתמה רפסמ אוצמל שי
.1 תיראשב 4-ו 2,3-ל קלחתמ לבא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 30 ןויליגמ 1 הדיח
 
םיציב ןועש

,תוקד 7 ינשהו תוקד 11 דדומ דחאש לוח ינועש ינש תרזעב
.םיציבה לושיבל תוצוחנה תוקד 15 דודמל שי

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תוקד 7 תורבועש דע וידחי םינועשה ינש תא הליחת םיליעפמ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 26 ןויליגמ 2 הדיח
 
םידוהה םילייחה

:םדוקה ףלאה ףוס ינפל תצק הריוואהאמ י"ע הרבוחש תידוה הדיח
.דיקפתב םירבג 65 וקסעוהו ,לייחכ דבעש רבגל םולשתה היה 'תונארופ' שולש
.םירתונה םילייחה ןיב הקלוח םתרוכשמו םדיקפת תא ובזע םילייחה ןמ קלח
?ובזע םילייח המכ .'תונארופ' 10 -ב לייח לכ לש ורכש הלע ךכמ האצותכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
?הזה םוכסה והמ .הנתשה אל םילייחל םלושש ללוכה םוכסה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 26 ןויליגמ 1 הדיח
 
םיריזח 300

:1000 תנש תוביבסב רבוחש "םיריעצה לש םחומ דודיחל תויעב" םשב ףסוא ךותמ הדיח
.םוי לכב יגוז-יא רפסמ ,םימי השולש ךות םתוא גורהל הווצמ אוהו םיריזח 300 םדאל
?םימיה תשולשמ םוי לכב גורהל וילע םיריזח המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.יגוז רפסמ דימת אוה םייגוז-יא םירפסמ ינש םוכס

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 24 ןויליגמ 2 הדיח
 
7 דע 1

:ןויוושל עיגהל תנמ לע תורפסה ןיב םיחוור םצמצל וא רוביח ינמיס ביצהל שי
1 2 3 4 5 6 7 = 100

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.דחא ןורתפמ רתוי שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 24 ןויליגמ 1 הדיח
 
תויעישת 4

.(ןובשח תולועפ אלל) 9 לש תורפס 4 תועצמאב 100 רפסמה תא עיבהל שי

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רבשו רפסמ איה הבושתה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יבטר לאומש :בותכש הלק :ישוק תמר 98 ןויליגמ 2 הדיח
 
קושה

.םילקש 5 דועו תורטש 3 םע רזחו תורטש 3 םע קושל ךלה היבוט
.ריזחה אוהש ףדועל הווש קוידב הווש היה ויתוינק םוכס
(תוירשפא תובושת המכ שי) ?רזח ולא םעו ךלה תורטש ולא םע

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תורטש יגוס 4 לארשיב

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 97 ןויליגמ 2 הדיח
 
םיסוסה בנג

מ"ק 37 רובעל בנגה קיפסהשכ ,ותיא חרבו סוס בנג םדא
מ"ק 145 ךרואל וירחא ףדר ,הבינגה תא םילעבה הליג
לש קחרמב בנגה היה רוזחל טילחהשכ .רזחו שאיתה זאו
,וקיספמ אלו ףדרמב ךישממ היה וליא ,וינפל מ"ק 23
?בנגה תא גישמ היה הלחתההמ קחרמ הזיאב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.יסחי רבד הז תוריהמ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רהס לייא :בותכש הלק :ישוק תמר 96 ןויליגמ 2 הדיח
 
סדרפהמ םיזופת

סדרפל סנכיהל הצר םדא .םירעש 7 שי סדרפה ינפלו סדרפ ונשי
שיש ,םירעשה תעבש לכב רובעל ךירצ היה אוה .םיזופת ףוטקלו
ותואב ול ויהיש םיזופתהמ יצח חיטבה אוה רמוש לכל רמוש םהב
.םיזופת 2 םע אצי אוה .אצישכ עגר
?םירעשהמ ותאיצי ינפל שיאה ףטק םיזופת המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הלחתהל ףוסהמ בשחל וליחתה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ןולא ןולא :בותכש הלק :ישוק תמר 90 ןויליגמ 3 הדיח
 
רותסמב רפסמ

.רפסמ רתתסמ םיאבה םירפסמה תשולש ירוחאמ
:םה םירפסמה
DE
11011110
336
?רתתסמ רפסמ הזיא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!תורפס ןה ןושארה רפסמב תויתואהש בל ומיש

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 19 ןויליגמ 1 הדיח
 
תויחא שולש

,םימי 5-ב םעפ התיבה העיגמ הרוכבה .תויחא 3 שי
.םימי 3 לכ הריעצהו םימי 4 לכ תיעצמאה
?תויחאה תשולש ושגפיי םימי המכ ךותב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הליחת תויחא יתשל רותפל וסנ
דרפנב תוחא לכ העיגמ םהבש םימיה תא ומשיר
.תושגפנ ןה יתמ ואצמו

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 16 ןויליגמ 1 הדיח
 
ףתושמה םוכסה

9 דע 1-מ םירפסמה וסנכוה םירוט 3-ו תורוש 3 לש םסק עובירל
?ןוסכלאו הדומע ,הרוש לכל ףתושמה םוכסה המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.9 דע 1-מ םירפסמה םוכס תא הליחת בשחל שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 86 ןויליגמ 1 הדיח
 
םירפסמ גוז

םתנמל הווש םתלפכמל הווש םמוכסש םירפסמ ינש ואצמ
.(ינשב םהמ דחא םיקלחמשכ)

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.יבויח ינשהו ילילש םהמ דחא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 84 ןויליגמ 3 הדיח
 
דמצה תא אצמ

.24 ולביקו הזב הז םירפסמ ינש וליפכה
רפסמב םירפסמהמ לודגה תא וקליח ןכמ רחאל
?םירפסמה םהמ .24 ולביק בושו םהיניבמ ןטקה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!תרחא תצק בושחל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
דוו רפינ`ג :בותכש הלק :ישוק תמר 83 ןויליגמ 3 הדיח
 
ריהז ןובשח

?רשע דועו יצחל קלחל םישולש הז המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.25 אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 13 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוירגיס ילדב

.םילדב 4-מ השדח הירגיס רוציל לוכי ,בוחרהמ תוירגיס ילדב ףסואה ןצבק
?םוי ותואב ןשעל לכוי תוירגיס המכ .םילדב 32 ףסא אוה דחא רקוב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תוירגיס 8-מ רתוי ןשעל לוכי אוה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 11 ןויליגמ 1 הדיח
 
?ןואג התא םאה

םירפסמ (סואגו ,ןוטוינ ומכ) ומצע תא דבכמש הקיטמתמב ןואג לכ לע
.ולש הרומה תמהדתל הקד ךותב האבה הדיחה תא רתפ דלי היהשכש
?ןואג התא םאה - ךמצע תא ןוחבל תונמדזהה הנה זא
הגרדמה לע ,הנוי תבשוי הנושארה הגרדמה לע .תוגרדמ 100 שי ןיינבב
.100-ה הגרדמה דע האלה ךכו 3 תישילשה לע ,םינוי 2 היינשה
?ןיינבה תוגרדמ לע תובשוי םינוי המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תחא-תבב הלחתהל ףוסהמו ףוסל הלחתההמ םינויה תא רופסל וסנ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 8 ןויליגמ 2 הדיח
 
1 הרדיס

61, 52, 63, 94, 46, ...

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
זהו הרמז לחידה 1

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 79 ןויליגמ 3 הדיח
 
?רפסמה והמ

ויתורפס םוכס תוחפ יתרפס תלת רפסמ
?רפסמה והמ 612-ל הווש

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תונורתפ המכ שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
סומליפ לבוי :בותכש הלק :ישוק תמר 78 ןויליגמ 1 הדיח
 
הדובעל עברא שולש

תורפס דימצהל ןתינ .1 2 3 4 תרזעב 12-ל עיגהל
לכב שמתשהל שי םעפ לכב .םיצורש המב שמתשהלו
!םירפסמה תעברא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תונורתפ הברה שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
ןפוד אצוי רפסמ
12345678
?םה המכ
הנש 50-מ תוחפ
תוימור תורפס
יתייעבה הנומשה
הריבה תיבח
ףדעומה סרפה
רלודב םילוב
םירפסמ עוביר
תרומזת םיקלחמ
םיציב ןועש
םידוהה םילייחה
םיריזח 300
7 דע 1
תויעישת 4
קושה
םיסוסה בנג
סדרפהמ םיזופת
רותסמב רפסמ
תויחא שולש
ףתושמה םוכסה
םירפסמ גוז
דמצה תא אצמ
ריהז ןובשח
תוירגיס ילדב
?ןואג התא םאה
1 הרדיס
?רפסמה והמ
הדובעל עברא שולש

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב