אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.הטמ תועיפומ תונושארה 50-ו שופיחל תומיאתמה תודיח 66 ואצמנ
.שופיחה תורדגה תא ןדעל שי תואצותה רפסמ תא םצמצל תנמ לע
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 76 ןויליגמ 1 הדיח
 
ןפוד אצוי רפסמ

?ןפוד אצוי םיאבה םירפסמהמ הזיא

13 (1
17 (2
19 (3

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!ענכשמו יעמשמ דח תויהל קומינה לע

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 75 ןויליגמ 2 הדיח
 
1-10

.ןויוויש לבקלו דבלב דחא רורפג זיזהל שי

.םירורפגה תנכות ב הלעפהל הדיחה ץבוק תא ןועטל ןתינ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רותפל ידכ ןויווישה ןמיס תא תונשל ןיא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 66 ןויליגמ 1 הדיח
 
5+5+5

האבה האוושמב דבלב דחא רשי וק ופיסוה
:הנוכנל התוא ךופהל ידכ


(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.= ןמיסה לע אלו ןויווישה לש ןוילעה קלחב וקה תא ףיסוהל שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 65 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוננבה ףפוכמ

:םיובנריב ימע לש "קזח רפסמ" רפסב 26 רפסמ הדיח
תוננב לוכאל ליחתה ףוקה .תוננב אלמ רדחל ףוק וסינכה
בצק תא 2 יפ ליפכה אוה הקד לכ .הקדל הננב לש בצקב
.רדחב תוננבה לכ תא ףוקה לסיח העש ךות .ולש הליכאה
.תוננב תומכ התוא םע רדחל םיפוק ינש וסינכה תרחמל

?רדחב תוננבה תא םיפוקה ולסיח ןמז המכ ךות

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הלחתהל ףוסהמ ףוקה לש תוננבה תליכא ךילהת לע ובשיח
(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 55 ןויליגמ 1 הדיח
 
יתייעבה הנומשה

םוכסהש ךכ ,הזמ הז םינוש םירפסמב אבה םסקה עוביר תא ואלמ
.15 היהי םינוסכלאה ינשבו הדומע לכב ,הרוש לכב
 8 
   
   

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םימלש םירפסמ םע תאז תושעל ןתינ אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 54 ןויליגמ 1 הדיח
 
קלוחמה שלושמה

?םיהז םיקלח 4-ל תועלצ-הווש שלושמ וקלחת דציכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םישלושמ םה םג םמצע םיקלחה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 50 ןויליגמ 1 הדיח
 
לצפתמה ליבשה

,תמאה ירבוד טבש .םיטבש ינש הז דצל הז םייח טקשה סונייקואב חדינ יאב
.םירקשמ דימת דימתש ,םינרקשה טבשו תמא םירבוד דימתש
טילחהל וילע היהו םיינשל לצפתמה ליבשל עיגה יאב בבותסהש ריית
דחא ,םיימוקמ ינש ואב ותרזעל .ונולמל הרזח עיגהל ידכ תונפל ןאל
תחא הלאשב קפתסה אוה .םינרקשה טבשמ דחאו תמאה ירבוד טבשמ
?ותלאש התייה המ .תונפל ןאל עדי הבושתה יפלו םהמ דחאל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ורבח יבגל הלאש םהמ דחא תא לואשל שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 46 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוטומ רשג

.ןטנטק יא אצמנ םירטמ 5 הסוידרש הלוגע הכירב זכרמב
ךרואב תוטומ 2 קר ךתושרב םא ,יאה לא רשג הנבת דציכ
?דחא-לכ םירטמ יצחו 4

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
תודגב ויתוצק ינששכ ,הכרבה לעמ םיחינמ ןושארה טומה תא
.לגעמב רתימ ומכ - הכרבה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 45 ןויליגמ 2 הדיח
 
רורפג ישלושמ

.םישלושמ 5 לבקל ידכ ,םירורפג 3 זיזהל שי


(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.שלושמ ךותב שלושמ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 45 ןויליגמ 1 הדיח
 
םירורפגה תיב

.ברעמ ןוויכמ הארנ אוה ךכו םירורפג 10-מ הנבנ הנומתבש תיבה
.חרזמ ןוויכמ הארי תיבהש ךכ ,םירורפג 2 וזיזה


(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.העובק תרגסמה לע ורמיש

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 44 ןויליגמ 2 הדיח
 
היבוקב םינוסכלא

:לודגה תודיחה רפס מ 414 'סמ הדיח

.היבוקב םינוסכלא ינש הארמ טוטרשה

?םהיניבש תיווזה יהמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!בושיח םושב ךרוצ ןיא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 42 ןויליגמ 3 הדיח
 
םיפלקב םסק(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הלגתי קירטהו - םימעפ רפסמ םסקה תא ועצב

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 37 ןויליגמ 2 הדיח
 
רזומ טופיש

.חצר לע וטפשנ םישנא ינש
.עשפמ ףח ינשהו םשא םהמ דחא אצמ טפשמה תיב
:רמאו םשאל הנפ טפושה
".ךתוא ררחשל יתוא בייחמ קוחה ,םשא תאצמנש תורמל"
? הזכש רזומ טופיש ןכתי דציכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.עשפמ ףחה תא שינעהל אל היה טפושה לש ןוילעה לוקישה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 34 ןויליגמ 2 הדיח
 
םלענה יוטיבה

- לש האצותה יהמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
'...' ןמיסה ירוחאמ םירתתסמש םייוטיבל בל ומיש

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 32 ןויליגמ 1 הדיח
 
דחא וקב תועבטמ

,םתרוצב םיווש תועבטמ 4 חינהל ןתינ דציכ
?תועבטמ 3 קוידב הצוח וק לכ - םיווק 3 חותמל לכונש ךכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.דחא רושימב תועבטמה לכ אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 24 ןויליגמ 1 הדיח
 
תויעישת 4

.(ןובשח תולועפ אלל) 9 לש תורפס 4 תועצמאב 100 רפסמה תא עיבהל שי

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רבשו רפסמ איה הבושתה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 22 ןויליגמ 1 הדיח
 
העש יעבר-תשולש

.המלש העש קוידב קולדל קיפסמ הב רנ לכו "הכונח סנ" ערא תורנ תליבחל
?וללה תורנה תקלדה תרזעב העש יעבר-תשולש דודמל ןתינ דציכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םידדצה ינשמ תורנה תא קילדהל ןתינ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יבטר לאומש :בותכש הלק :ישוק תמר 101 ןויליגמ 3 הדיח
 
גארפ ינועש

.קוחרמל םיארנה םיקיתע םיגוחמ ינועש ינש םנשי גארפ תריט ריק לע
קוחרמ הארנש והשמ הארמ ןוילעה ןועשה 5:30 איה העשהשכ ,רזומ ןפואב
,6:30 איה העשהשכ .6:00 הארמ ןותחתה ןועשהשכ 11:27 ומכ
.6:00 ןיידע ןותחתהו 12:32 הארמ וליאכ ןוילעה ןועשה
?ןיטולחל םיניקת םינועשהש רורבשכ ,העפותה תא ריבסהל רשפא ךיא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.דחא גוחמ קר ונשי ןועש לכב

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
קאוד רפוע :בותכש הלק :ישוק תמר 101 ןויליגמ 2 הדיח
 
?ךלמ תויהל ידכ ךירצ המ

ךלמ לכל התוא שי
םיימעפ העיפומ איה הלילב
!הידעלב םייקתהל הלוכי אל הכלמהו

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םילימה ךותב ושפח

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש הלק :ישוק תמר 100 ןויליגמ (סרפ תדיח) 2 הדיח
 
יתרוסמה רוסמה

תויבוק 27-ל 3X3X3 לדוגב ץע תייבוק רסנל שי
הז תא תושעל רשפא םאה .1X1X1 לדוגב תונטק
?רוסמ לש םיכותיח 6-מ תוחפב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תואפ 6 שי היבוקל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רמש לבוי :בותכש הלק :ישוק תמר 99 ןויליגמ 2 הדיח
 
?רצוקמ שדוח

.םוי 31 םהב שיש םישדוח שי
?םימי 26 םהב שיש םישדוח שי םאה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...ןורתפה הלגתיש דע טאל םימעפ המכ הדיחה תא ואריק

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ןינקו תימולש :בותכש הלק :ישוק תמר 99 ןויליגמ 1 הדיח
 
דחא ףא

.הירטמ התייה דחא םדאל קר ,הרוקמ אלו םישנאב אלמ ןוידטציאב
?דציכה .בטרנ אל דחא ףא םשג תדרל לחה רשאכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
."דחא ףא" יוטיבה תא קרפל וסנ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
קודצ ירימ :בותכש הלק :ישוק תמר 98 ןויליגמ 1 הדיח
 
רקויב הלועש תילעמ

.ח"ש ןוילימ הלוע תומוק 5 ןב ןינב
?תילעמה הלוע המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ףסכ המכב רבודמ אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ןהכ םאר :בותכש הלק :ישוק תמר 97 ןויליגמ 1 הדיח
 
ירותסמ הדיח בתכ

.האור דחא לכ הז - ךלמב ינש אוה
,ללכו ללכ ותוא םיאור אל םויב
.םיימעפמ תוחפ אל אוה עיפומ הלילב ךדיאמ ךא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םילימה ןיב הבושתה תא ושפח

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ולהמ רעי :בותכש הלק :ישוק תמר 96 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוגרדמ םגו תילעמ םג

.תוגרדמו תילעמ שי ןינבב .תומוק 14 לעב ןיינב שי
.ותיבל רוזחל הצר 14-ה המוקב ררוגתמש דחא שיא
.תומוק 7 דוע תוגרדמב ךישמה םשמו תילעמב הלע אוה 7 המוק דע
?תומוקה 14 לכ תא תילעמב הלע אל שיאה המל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
אוה וב יולת היה הז םאו ןיטולחל הניקת תילעמה
.14 המוק דע התיא הלוע היה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 60 ןויליגמ 2 הדיח
 
רדחב תורונ 2

.הרונל דחא לכ םימיאתמה םיקספמ 2 רחא רדחבו תורונ 2 רדחב
.ונוצרכ םהב תושעל ישאר אוהו םיקספמה רדחב אצמנ םדא
ימ הרונ לכל עובקל וילעו תורונה רדחל רבוע אוה ןכמ רחאל
.התוא ליעפמה קספמה
ובצמב קספמ לכ םאה תעדל לוכי וניא םדאהש איה הייעבה
?חילצי דציכ .רוגס וא חותפ אוה יתלחתהה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הלש תוממחתהה תנוכתב םגו הרונה לש רואה תנוכתב שמתשהל שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 60 ןויליגמ 1 הדיח
 
רדחב תורונ 4

.הרונל דחא לכ םימיאתמה ,םיקספמ 4 רחא רדחבו תורונ 4 ויה דחא רדחב
,ונוצרכ םהב תושעל ישאר אוהו םיקספמה רדחב אצמנ םדא
תורונה רדחל דבוע אוה ןכמ רחאל .תורונה תא ןמז ותואב האור אל אוה לבא
רבכ אוה הזה בלשב ,התוא ליעפמה קספמה ימ הרונ לכל עובקל וילעו
תרזעב לבא יאלמשח וניא םדאהש עודי .םיקספמה םע רדחל רוזחל לוכי אל
?דציכ .המישמב חילצה אוה הישות תצק

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הלש תוממחתהה תנוכתב םגו הרונה לש רואה תנוכתב שמתשהל שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
וקישומ :בותכש הלק :ישוק תמר 94 ןויליגמ 3 הדיח
 
?הז המ

?המחלמ שי לבא המשנ ילב םילייח ,המדא ילב חטש והמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.קחשמ והז

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ימולש הירומ :בותכש הלק :ישוק תמר 94 ןויליגמ 1 הדיח
 
סנוא תתיחנ

סנוא תתיחנ תחנ םינונבלו םילארשי ובו םיעסונ סוטמ
?םילוצינה תא ורבקיי ןכיה .ןונבלו לארשי ןיבש לובגב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ולצינ סוטמה יעסונ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 93 ןויליגמ 2 הדיח
 
בבוסמה בלכה

.תיב לש רצחל ץוחמ לבחב רושק היה דחא בלכ
תחא םעפ רצחה תא ףיקהל ול קיפסה לבחה ךרוא
.יתלחתהה ומוקמל רוזחלו קוידב
ףיקמ בלכה תא האר אוהש רפיס והשימ דחא םוי
?ןכתייה .ןוויכ ותואב תופיצרב םיימעפ תיבה תא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םידקמ בלש שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 95 ןויליגמ 3 הדיח
 
קדצ ןיד רזג

ךרוצל םהל ארקנ) םהייחל םיעבראה תונשב םירבג ינש
טפשמה תיבל םיאבומ (לבהו ןייק תומשב דבלב תויחונה
.ףלוחה שדוחב עראש חצר עוציבב םימשאומו
(טפשמה תליחתמ םיישדוח רחאל ומתש) םינוידה לכ םותב
:ןמקלדכ וניד תא קדצ-ןהכ והיקדצ טפושה דובכ קסופ
רזוגו חצרה עוציבב םשא ןייק םשאנה תא אצומ ינא"
אצומ ינא לבה םשאנה תא .םלוע רסאמ לש שנוע וילע
םשאנהש תורמל ,םלוא .עשפ לכמ ףחו המשא לכמ יאכזכ
- ושנוע תא תוצרל וילעו ןידב בייח אצמנ ןייק
!רתלאל וררחשל הרומ ינא
הזש תורמל ישפוחל ןייק תא טפושה דובכ ררחיש עודמ
?םלוע רסאמ לש שנוע וילע רזגו וניד תא קספ התע

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.טפשמל עיגהל ללכב ךירצ היה אל לבה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 92 ןויליגמ 3 הדיח
 
?ינא ימ

ףוס ןיא ידודנל ףוחל רבדממ (1
חקית יתוא חורהש ןאל ךישמא
לשחת שאב יתוא םא ךא
...לכתסמ התא המ לע ףוס ףוס תוארל לכות
רופיצ טרמ דחא םדא (2
רוחש םיב התוא לובטל
ןומה ויה תחא חקל
ןוימדה לכ םואתפ ץרפ
לטומ דצב ינא הזר (3
לע לא אשינ ישאר רעיש
לכימב ןאכ ישאר ףוטשא םא
...לכוא רפסל םילימ ףלא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תודיחה 3 ןיב רשק ןיא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יאלוזא יתנ :בותכש הלק :ישוק תמר 92 ןויליגמ 1 הדיח
 
?הז המ

,רצק הז שוב לצא
ללכב ותוא ןיא הווחל
.שומישב אל הז רויפיפאה לצאו
?הז המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...ךורא ,ךורא הז ידו'ג לצא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
סמ הנח :בותכש הלק :ישוק תמר 91 ןויליגמ 2 הדיח
 
?הז המ

?ןאכ רתתסמה יוטיבה המ
abcdefghijkl M nopqrstuvwxyz

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תירבעב אוה יוטיבה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ולב קישוא :בותכש הלק :ישוק תמר 91 ןויליגמ 1 הדיח
 
רתוי וא תוחפ

?רתוי לדג אוה ךכ דוע ונממ םידירומש לככ - הז המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...ילילש בושחל ךירצ םהילא עיגהל ידכו םיבר תונורתפ םנשי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ןולא ןולא :בותכש הלק :ישוק תמר 90 ןויליגמ 3 הדיח
 
רותסמב רפסמ

.רפסמ רתתסמ םיאבה םירפסמה תשולש ירוחאמ
:םה םירפסמה
DE
11011110
336
?רתתסמ רפסמ הזיא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!תורפס ןה ןושארה רפסמב תויתואהש בל ומיש

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ןרטש יש :בותכש הלק :ישוק תמר 90 ןויליגמ 2 הדיח
 
תואופק תופוג

.השיאו רבג תופוג יתש וכותבו חרק שוג אצמנ 1913 רבמבונב
.םישנאה םה ימו המ עדי אל דחא ףאו םלועה לכמ םירקוח ואב
?עדי אוה ךיא ."הווחו םדא הז" :רמאו ןטק דלי אב זאו

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
."תישארב" רפס לע ךמתסה דליה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רפוע :בותכש הלק :ישוק תמר 90 ןויליגמ 1 הדיח
 
יליבשב אלו ילש

?ינממ רתוי וב םישמתשמ םירחאו יל ךייש המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.יירוהמ ותוא יתלביק

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רלצג יבוק :בותכש הלק :ישוק תמר 89 ןויליגמ 1 הדיח
 
תיגוז-יא הקולח

םירודכה לכ תא םישל םיכירצ .םירודכ 12-ו םיקש 3 םנשי
.יגוז יא אוה קש לכב תויהל ךירצש םירודכה רפסמו םיקשב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.יתאצמה ןורתפ שורד

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יפסוי ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 88 ןויליגמ 2 הדיח
 
ירפסמ ןויגה

.עבר ינא זא ףלא ינממ םיאיצומ רשאכ
?ינא ימ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רפסמ לש םש הניא הדיחב הלימ ףא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
גנו איג :בותכש הלק :ישוק תמר 88 ןויליגמ 1 הדיח
 
רוחש רוחש שיא

.םיינישה וליפא רוחש ולוכ רוחש רוחש שיא היה
םיסנפהו וחרז אל םיבכוכהו חריה ,בוחרב ךלה אוה
איה םג הרוחש תינוכמ ולומ האב קוידבו וקלד אל
.תורוא ילב העסנו הרוחש הלוכ
?ותוא הסרד אלו ולומ הרצע איה ךיא זא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
?המל .וחרז אל םיבכוכהו חריה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רסינ ןבואר :בותכש הלק :ישוק תמר 88 ןויליגמ 3 הדיח
 
Z דע A-מ יוטיב

:יוטיבה ךרע והמ
(A-X)*(B-X)*(C-X)*...*(Z-X)

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ואולמב יוטיבה תא בותכלו לצעתהל אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
Kadafy :בותכש הלק :ישוק תמר 87 ןויליגמ 1 הדיח
 
!הככ ?המל

???השולש ואציו בולכל וסנכנ היראו הפרי'ג המל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תויח לש תומשב רושק ןורתפה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ארזע ןב םהרבא ר"ד :בותכש הלק :ישוק תמר 87 ןויליגמ 3 הדיח
 
םילימ קחשמ

הפי הדיח דוחא
,הפוסכ השארש תחא לע
,הנממ רסחי ול
.הניינמ לפכוהו

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תויתוא 4 תב הלימ אוה ןורתפה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 86 ןויליגמ 1 הדיח
 
םירפסמ גוז

םתנמל הווש םתלפכמל הווש םמוכסש םירפסמ ינש ואצמ
.(ינשב םהמ דחא םיקלחמשכ)

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.יבויח ינשהו ילילש םהמ דחא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
השמ :בותכש הלק :ישוק תמר 85 ןויליגמ 2 הדיח
 
F תדיח

:הז המ
FFFF
FFFF
FFFF
FFFF

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.המחלמב רושק

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םתור :בותכש הלק :ישוק תמר 85 ןויליגמ 1 הדיח
 
םיליפ השולש

,תחא הירטמל תחתמ םידמוע םיליפ השולש
?בטרנ אל םהמ דחא ףאש הז ךיא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הירטמהמ םלעתהל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 84 ןויליגמ 3 הדיח
 
דמצה תא אצמ

.24 ולביקו הזב הז םירפסמ ינש וליפכה
רפסמב םירפסמהמ לודגה תא וקליח ןכמ רחאל
?םירפסמה םהמ .24 ולביק בושו םהיניבמ ןטקה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
!תרחא תצק בושחל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רואמ :בותכש הלק :ישוק תמר 84 ןויליגמ 1 הדיח
 
ראשנ אל דחא ףא

:םה םהיתומשש רדחב םישנא השולש ויה
.רבד םושו םולכ , דחא ףא
:רדחהמ ואצי םלוכ םואתפ
;ןולחהמ אצי דחא ףא
;תלדהמ אצי םולכ
.תירוחאה תלדהמ אצי רבד םושו
?רדחב ראשנ ימ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
,הנוכנ הניא ךתבושת - "דחא ףא" תינע םא
.ןולחהמ אצי "דחא ףא" יכ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
הבהז :בותכש הלק :ישוק תמר 83 ןויליגמ 2 הדיח
 
הלילב םיימעפ

.םויב אל םעפ ףאו הלילב םיימעפ עיפומ
?הז המ .ךלמל םגו הכלמל ינש אוה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...םילימב וננובתה
(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
ןפוד אצוי רפסמ
1-10
5+5+5
תוננבה ףפוכמ
יתייעבה הנומשה
קלוחמה שלושמה
לצפתמה ליבשה
תוטומ רשג
רורפג ישלושמ
םירורפגה תיב
היבוקב םינוסכלא
םיפלקב םסק
רזומ טופיש
םלענה יוטיבה
דחא וקב תועבטמ
תויעישת 4
העש יעבר-תשולש
גארפ ינועש
?ךלמ תויהל ידכ ךירצ המ
יתרוסמה רוסמה
?רצוקמ שדוח
דחא ףא
רקויב הלועש תילעמ
ירותסמ הדיח בתכ
תוגרדמ םגו תילעמ םג
רדחב תורונ 2
רדחב תורונ 4
?הז המ
סנוא תתיחנ
בבוסמה בלכה
קדצ ןיד רזג
?ינא ימ
?הז המ
?הז המ
רתוי וא תוחפ
רותסמב רפסמ
תואופק תופוג
יליבשב אלו ילש
תיגוז-יא הקולח
ירפסמ ןויגה
רוחש רוחש שיא
Z דע A-מ יוטיב
!הככ ?המל
םילימ קחשמ
םירפסמ גוז
F תדיח
םיליפ השולש
דמצה תא אצמ
ראשנ אל דחא ףא
הלילב םיימעפ

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב