אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.שופיחל תומיאתמה תודיח 17 ואצמנ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 76 ןויליגמ 2 הדיח
 
םימודאו םירוחש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 65 ןויליגמ 3 הדיח
 
תוומה ףלק

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 61 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
וטולב םיבקוע תוגוז

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 44 ןויליגמ 3 הדיח
 
קחשמ תויבוק

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 42 ןויליגמ 2 הדיח
 
דחא עבצב םיפלק

םירוחש 2-ו םימודא םיפלק 2 םנשי
.הטמ יפלכ םהינפשכ םיחנומו םיבברועמ
?עבצה ותואב ויהי םהינשש יוכיסה המ - םיינש רחוב התא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ינשה ירחא דחא םיפלקה תא ורחב

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 92 ןויליגמ 6 הדיח
 
וטול

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 91 ןויליגמ (סרפ תדיח) 8 הדיח
 
תועבטמהו טובורה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 91 ןויליגמ 4 הדיח
 
םייברג

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 91 ןויליגמ 6 הדיח
 
תויבוק 3 תלטה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 89 ןויליגמ 3 הדיח
 
ןדע ןג

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 87 ןויליגמ (סרפ תדיח) 7 הדיח
 
םיה ידדוש תבית

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 19 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תותלדה שולש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 17 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תוומל ןודינה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 17 ןויליגמ 3 הדיח
 
טמחש תורחת

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 17 ןויליגמ 1 הדיח
 
תויבוקב לבאד

?לבאד איצוהל יוכיסה המ .תוליגר קחשמ תויבוק גוז םיקרוז

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
לע רוזחל ילב תויבוק 2 תקירזמ תוירשפאה תואצותה לכ תא ומשר
."םילבאד" םה םכותמ המכ ואצמו םיימעפ תורשפא התוא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 14 ןויליגמ 3 הדיח
 
וניזקה תא רובשל

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש השק :ישוק תמר 82 ןויליגמ 7 הדיח
 
היבוק תלטה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
םימודאו םירוחש
תוומה ףלק
וטולב םיבקוע תוגוז
קחשמ תויבוק
דחא עבצב םיפלק
וטול
תועבטמהו טובורה
םייברג
תויבוק 3 תלטה
ןדע ןג
םיה ידדוש תבית
תותלדה שולש
תוומל ןודינה
טמחש תורחת
תויבוקב לבאד
וניזקה תא רובשל
היבוק תלטה

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב