אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.הטמ תועיפומ תונושארה 50-ו שופיחל תומיאתמה תודיח 81 ואצמנ
.שופיחה תורדגה תא ןדעל שי תואצותה רפסמ תא םצמצל תנמ לע
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 76 ןויליגמ 3 הדיח
 
יאמימוטנפה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 73 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תחצורה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 73 ןויליגמ 3 הדיח
 
סינטה ןקחש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 73 ןויליגמ 1 הדיח
 
הניחט וא סומוח

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 67 ןויליגמ 1 הדיח
 
תונמוא לש הלאש

"םודא" ומשש ןמאו "רוחש" ומשש רנכ ,"ןבל" ומשש לספ
שי יל" :רמוא השולשהמ דחא .הפק תיבב םישגפנ
,המאתהב ןבלו םודא רעיש שי םכינשלו ,רוחש רעיש
."ומש תא םאותה רעיש עבצ ןיא ונתאמ דחא ףאל לבא
?ןמאה לש ורעיש עבצ המ ".קדוצ התא" :בישמ ןבל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
,תורושכ תורעישה עבצו םירוטכ תומשה םע הלבט רייצל וסנ
.היעבה ינותנל תוסחייתה ךות םיאתה תא אלמל וסנו

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 52 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
ההזה הלאשה בלש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 52 ןויליגמ 3 הדיח
 
"ינומכחת" תופילא

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
טיברש ינב :בותכש תינוניב :ישוק תמר 50 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תינחצרה תלבלובמה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 50 ןויליגמ 3 הדיח
 
םישנה שולש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 50 ןויליגמ 2 הדיח
 
םירבגה תשולש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 50 ןויליגמ 1 הדיח
 
לצפתמה ליבשה

,תמאה ירבוד טבש .םיטבש ינש הז דצל הז םייח טקשה סונייקואב חדינ יאב
.םירקשמ דימת דימתש ,םינרקשה טבשו תמא םירבוד דימתש
טילחהל וילע היהו םיינשל לצפתמה ליבשל עיגה יאב בבותסהש ריית
דחא ,םיימוקמ ינש ואב ותרזעל .ונולמל הרזח עיגהל ידכ תונפל ןאל
תחא הלאשב קפתסה אוה .םינרקשה טבשמ דחאו תמאה ירבוד טבשמ
?ותלאש התייה המ .תונפל ןאל עדי הבושתה יפלו םהמ דחאל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ורבח יבגל הלאש םהמ דחא תא לואשל שי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 49 ןויליגמ 2 הדיח
 
ירשפא-יתלבה ןועשה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 42 ןויליגמ 1 הדיח
 
םיפלק 3

.ןחלוש לע הטמ יפלכ םהינפ םע םיחנומ םיפלק 3
.2 ףלק לש ונימיל אוה 3 ףלק
.ףסונה 3 ףלקה לאמשל 3 ףלק שי
.ןתלתה ןימיל ןתלתו םולהיה לאמשל ןתלת שי
? םיחנומ םה וב רדסה והמו םיפלקה 3 םהמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רויצב ורזעה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 37 ןויליגמ 4 הדיח
 
רוטקודה חצר

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 37 ןויליגמ 2 הדיח
 
רזומ טופיש

.חצר לע וטפשנ םישנא ינש
.עשפמ ףח ינשהו םשא םהמ דחא אצמ טפשמה תיב
:רמאו םשאל הנפ טפושה
".ךתוא ררחשל יתוא בייחמ קוחה ,םשא תאצמנש תורמל"
? הזכש רזומ טופיש ןכתי דציכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.עשפמ ףחה תא שינעהל אל היה טפושה לש ןוילעה לוקישה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 37 ןויליגמ 1 הדיח
 
היופצ יתלב היילת

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 36 ןויליגמ 3 הדיח
 
ר"יחל ןוירשמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 35 ןויליגמ 1 הדיח
 
םירומה תשולש

.בקעיו קחצי ,םהרבא לש החפשמה תומש םה ינוקריו ינושיק ,ינדרי
.רפסה-תיבב םינוש תועוצקמ םידמלמה ,םירומ 3 םה בקעיו קחצי םהרבא
.התיבה םיעדמל הרומה תא עיסהל גהונ ינוקרי ,תיתפרצ דמלמ ינדרי
לש תוחירה תא תאשל לוכי וניא בקעי וליאו תונמא דמלמ םהרבא
.הימיכה תדבעמ
?דמלמ םהמ דחא לכ המו הרומ לכ לש החפשמה םשו יטרפה ומש והמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.הלילשה ךרדב םימיאתמה םירשקל עיגהל וסנ
:אמגודל
...דמלמ אוה זא תיתפרצ אלו הימיכ דמלמ אל ינוקרי םא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 32 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
1 אצוי 80-מ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 32 ןויליגמ 2 הדיח
 
תפייוזמה המירעה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 30 ןויליגמ 3 הדיח
 
אבס ןועש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 25 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תויבוקה סקודרפ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 25 ןויליגמ 1 הדיח
 
?סקודרפה הפיא

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 23 ןויליגמ 3 הדיח
 
תילבינק החורא

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 23 ןויליגמ 1 הדיח
 
"שבכ םע באז רגו"

.בורכו שבכ ,באז םע דחי רהנ לש תחא הדגב אצמנ ךנה
הריס תועצמאב לוממש הדגל השולשה תא ריבעהל ךילע
.השולשהמ דחא דועו ךתוא ליכהל הלוכיש
!ותוא ףורטי באזה, שבכה םע דבל באזה תא ריאשת םא
!ותוא לולזי שבכה ,בורכה םע שבכה תא ריאשת םאו
?השולשה לש הרבעהה תא םילשת תאז לכב ךיא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ינשה דצל שבכה תא ריבעהל אוה ירשפאה דיחיה ןושארה בלשה
.בורכהו באזה לש דצל הרזח דבל רוזחל אוה ינשה בלשה
?םהמ .םיבלש 7 שי לכה-ךסב

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
דלוטכד רמתיא :בותכש הלק :ישוק תמר 102 ןויליגמ 1 הדיח
 
ונתובא רכזל

?...-ו קחצי םהרבא ,םינב השולש יסוי לש אמאל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.בקעי אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
קאוד רפוע :בותכש הלק :ישוק תמר 101 ןויליגמ 2 הדיח
 
?ךלמ תויהל ידכ ךירצ המ

ךלמ לכל התוא שי
םיימעפ העיפומ איה הלילב
!הידעלב םייקתהל הלוכי אל הכלמהו

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םילימה ךותב ושפח

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
רמש לבוי :בותכש הלק :ישוק תמר 99 ןויליגמ 2 הדיח
 
?רצוקמ שדוח

.םוי 31 םהב שיש םישדוח שי
?םימי 26 םהב שיש םישדוח שי םאה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...ןורתפה הלגתיש דע טאל םימעפ המכ הדיחה תא ואריק

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ןינקו תימולש :בותכש הלק :ישוק תמר 99 ןויליגמ 1 הדיח
 
דחא ףא

.הירטמ התייה דחא םדאל קר ,הרוקמ אלו םישנאב אלמ ןוידטציאב
?דציכה .בטרנ אל דחא ףא םשג תדרל לחה רשאכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
."דחא ףא" יוטיבה תא קרפל וסנ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
קודצ ירימ :בותכש הלק :ישוק תמר 98 ןויליגמ 1 הדיח
 
רקויב הלועש תילעמ

.ח"ש ןוילימ הלוע תומוק 5 ןב ןינב
?תילעמה הלוע המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ףסכ המכב רבודמ אל

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 97 ןויליגמ (סרפ תדיח) 8 הדיח
 
ןורחאה יארומסה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ןהכ םאר :בותכש הלק :ישוק תמר 97 ןויליגמ 1 הדיח
 
ירותסמ הדיח בתכ

.האור דחא לכ הז - ךלמב ינש אוה
,ללכו ללכ ותוא םיאור אל םויב
.םיימעפמ תוחפ אל אוה עיפומ הלילב ךדיאמ ךא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.םילימה ןיב הבושתה תא ושפח

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 96 ןויליגמ 5 הדיח
 
םינב לודיג רעצ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ולהמ רעי :בותכש הלק :ישוק תמר 96 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוגרדמ םגו תילעמ םג

.תוגרדמו תילעמ שי ןינבב .תומוק 14 לעב ןיינב שי
.ותיבל רוזחל הצר 14-ה המוקב ררוגתמש דחא שיא
.תומוק 7 דוע תוגרדמב ךישמה םשמו תילעמב הלע אוה 7 המוק דע
?תומוקה 14 לכ תא תילעמב הלע אל שיאה המל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
אוה וב יולת היה הז םאו ןיטולחל הניקת תילעמה
.14 המוק דע התיא הלוע היה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 64 ןויליגמ 1 הדיח
 
הכוז יטיאה סוסה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ימולש הירומ :בותכש הלק :ישוק תמר 94 ןויליגמ 1 הדיח
 
סנוא תתיחנ

סנוא תתיחנ תחנ םינונבלו םילארשי ובו םיעסונ סוטמ
?םילוצינה תא ורבקיי ןכיה .ןונבלו לארשי ןיבש לובגב

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.ולצינ סוטמה יעסונ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ימולש הירומ :בותכש הלק :ישוק תמר 94 ןויליגמ 2 הדיח
 
?ימ והימ

- רמועו ןורי ,ינד :השולשה ןיבמ
.סדנהמ אוה דחאו יאנב אוה דחא ,סייט אוה דחא
.יאנבה לש םגו סייטה לש בוט דואמ רבח ןורי
.רמוע לש ותוחאל יושנ אוה לבא תויחאו םיחא ןיא יאנבל
?השולשהמ דחא לכ לש עוצקמה המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
?סייט תויהל לוכי ןורי םאה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יאלוזא יתנ :בותכש הלק :ישוק תמר 92 ןויליגמ 1 הדיח
 
?הז המ

,רצק הז שוב לצא
ללכב ותוא ןיא הווחל
.שומישב אל הז רויפיפאה לצאו
?הז המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...ךורא ,ךורא הז ידו'ג לצא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
סמ הנח :בותכש הלק :ישוק תמר 91 ןויליגמ 2 הדיח
 
?הז המ

?ןאכ רתתסמה יוטיבה המ
abcdefghijkl M nopqrstuvwxyz

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תירבעב אוה יוטיבה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ולב קישוא :בותכש הלק :ישוק תמר 91 ןויליגמ 1 הדיח
 
רתוי וא תוחפ

?רתוי לדג אוה ךכ דוע ונממ םידירומש לככ - הז המ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
...ילילש בושחל ךירצ םהילא עיגהל ידכו םיבר תונורתפ םנשי

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
הראשב ימזע :בותכש השק :ישוק תמר 90 ןויליגמ (סרפ תדיח) 7 הדיח
 
דאמ ינפוס הלוח

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יפסוי ודוד :בותכש הלק :ישוק תמר 88 ןויליגמ 2 הדיח
 
ירפסמ ןויגה

.עבר ינא זא ףלא ינממ םיאיצומ רשאכ
?ינא ימ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רפסמ לש םש הניא הדיחב הלימ ףא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 88 ןויליגמ 4 הדיח
 
תונמא

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
גנו איג :בותכש הלק :ישוק תמר 88 ןויליגמ 1 הדיח
 
רוחש רוחש שיא

.םיינישה וליפא רוחש ולוכ רוחש רוחש שיא היה
םיסנפהו וחרז אל םיבכוכהו חריה ,בוחרב ךלה אוה
איה םג הרוחש תינוכמ ולומ האב קוידבו וקלד אל
.תורוא ילב העסנו הרוחש הלוכ
?ותוא הסרד אלו ולומ הרצע איה ךיא זא

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
?המל .וחרז אל םיבכוכהו חריה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ימחלה תיב זוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 87 ןויליגמ 4 הדיח
 
רזומ רצומ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
Kadafy :בותכש הלק :ישוק תמר 87 ןויליגמ 1 הדיח
 
!הככ ?המל

???השולש ואציו בולכל וסנכנ היראו הפרי'ג המל

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תויח לש תומשב רושק ןורתפה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ארזע ןב םהרבא ר"ד :בותכש הלק :ישוק תמר 87 ןויליגמ 3 הדיח
 
םילימ קחשמ

הפי הדיח דוחא
,הפוסכ השארש תחא לע
,הנממ רסחי ול
.הניינמ לפכוהו

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תויתוא 4 תב הלימ אוה ןורתפה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 19 ןויליגמ 2 הדיח
 
תורונה שולש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 15 ןויליגמ 1 הדיח
 
תובכר יפוליח

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש השק :ישוק תמר 86 ןויליגמ (סרפ תדיח) 8 הדיח
 
תיתקיספ היעב

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
יאמימוטנפה
תחצורה
סינטה ןקחש
הניחט וא סומוח
תונמוא לש הלאש
ההזה הלאשה בלש
"ינומכחת" תופילא
תינחצרה תלבלובמה
םישנה שולש
םירבגה תשולש
לצפתמה ליבשה
ירשפא-יתלבה ןועשה
םיפלק 3
רוטקודה חצר
רזומ טופיש
היופצ יתלב היילת
ר"יחל ןוירשמ
םירומה תשולש
1 אצוי 80-מ
תפייוזמה המירעה
אבס ןועש
תויבוקה סקודרפ
?סקודרפה הפיא
תילבינק החורא
"שבכ םע באז רגו"
ונתובא רכזל
?ךלמ תויהל ידכ ךירצ המ
?רצוקמ שדוח
דחא ףא
רקויב הלועש תילעמ
ןורחאה יארומסה
ירותסמ הדיח בתכ
םינב לודיג רעצ
תוגרדמ םגו תילעמ םג
הכוז יטיאה סוסה
סנוא תתיחנ
?ימ והימ
?הז המ
?הז המ
רתוי וא תוחפ
דאמ ינפוס הלוח
ירפסמ ןויגה
תונמא
רוחש רוחש שיא
רזומ רצומ
!הככ ?המל
םילימ קחשמ
תורונה שולש
תובכר יפוליח
תיתקיספ היעב

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב