אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.שופיחל תומיאתמה תודיח 8 ואצמנ
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 66 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תנגוה עבטמ תלטה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 100 ןויליגמ (סרפ תדיח) 6 הדיח
 
היבוקב לוגיע-סקיא

.3X3X3 לדוגב הייבוקב לוגיע-סקיאב םיקחשמ O-ו X
םא חצנל דימת לוכי ןושאר קחשמש ימש תוארל לק
ןושאר הנובש ימ חצנמש ,םיליגרה םיללכב םישמתשמ
םינוסכלאה 4-מ דחאב וא הדומעב ,הרושב םינמיס 3
.היבוקב םיישארה
ףצר הנובש ןושארהו ,םיללכה תא הנשנ םא המ לבא
?ןוחצנ תייגטרטסא שי תעכ ימל !דיספמ םינמיס 3 לש

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
:אבה רושיקב קחשמב ןמאתהל רשפא
http://www.dobrev.com/cgi-bin/Tick-Tack-Toe_3x3x3Last.pro?new

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש הלק :ישוק תמר 100 ןויליגמ (סרפ תדיח) 1 הדיח
 
םידמימ 3-ב לוגיע-סקיא

,3X3X3 לדוגב תידמימ תלת הייבוקב לוגיע-סקיא קחשל רשפא
תא תצק ללכשל רשפא .חצנל דימת לכוי חתופה ןקחשה לבא
שי ימל רופסל ףוסבו תוצבשמה 27 לכ תא אלמל :קחשמה
:אבה רושיקב ןיילנוא קחשמה תא קחשל ולכות .תוישילש רתוי
http://www.dobrev.com/cgi-bin/Tick-Tack-Toe_More_A.pro?new
:ןכ אקווד וזה הדיחה לבא ,הטושפ הניא ןוחצינל היגטרטסאה
?ידמימ-תלת לוגיע-סקיאב שי תוירשפא תוישילש המכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.תרגסמהמ םיאצוי םא תוריהמב בשחל רשפא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 98 ןויליגמ (סרפ תדיח) 8 הדיח
 
תורובגל עיגהל

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש השק :ישוק תמר 93 ןויליגמ (סרפ תדיח) 8 הדיח
 
תוללוצ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 13 ןויליגמ 3 הדיח
 
ןורחאה רגיסה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 13 ןויליגמ 2 הדיח
 
ןורחאה רורפגה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 81 ןויליגמ 6 הדיח
 
קחשמה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
תנגוה עבטמ תלטה
היבוקב לוגיע-סקיא
םידמימ 3-ב לוגיע-סקיא
תורובגל עיגהל
תוללוצ
ןורחאה רגיסה
ןורחאה רורפגה
קחשמה

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב