אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.שופיחל תומיאתמה תודיח 20 ואצמנ
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 72 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
םינויפה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 72 ןויליגמ 3 הדיח
 
תונוזמאה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 72 ןויליגמ 2 הדיח
 
םיחירצב יוסיכ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 72 ןויליגמ 1 הדיח
 
םיצרב יוסיכ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 66 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תנגוה עבטמ תלטה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 51 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
םיזז אל םינויפ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 51 ןויליגמ 3 הדיח
 
חולה יוקינ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
לג ןורימ :בותכש תינוניב :ישוק תמר 51 ןויליגמ 2 הדיח
 
םיכלהמ העבשב טמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 51 ןויליגמ 1 הדיח
 
רוחשה ךלמה תדיכל

.חולה זכרמבש תוצבשמה 4-מ תחאב אצמנ רוחשה ךלמה
.טמחשב היהי ךלמהש ךכ ,םינבל םיחירצ ינשו ןבל שרפ חולה לע םקמל שי

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.(דחא רוטב וא) תחא הרושב אצמיהל םיכירצ םילכה תעברא לכ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 27 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
קחשל ןבלה רות

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 27 ןויליגמ 3 הדיח
 
םישרפ םומיסקמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 27 ןויליגמ 2 הדיח
 
חירצה עסמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 27 ןויליגמ 1 הדיח
 
הקיתע תיניס הדיח

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
רחשא ןושרג :בותכש תינוניב :ישוק תמר 20 ןויליגמ 1 הדיח
 
םיסוס יפוליח

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 103 ןויליגמ 5 הדיח
 
חדקא ךותב טמחש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 96 ןויליגמ (סרפ תדיח) 8 הדיח
 
הקמדה ילכ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
וקישומ :בותכש הלק :ישוק תמר 94 ןויליגמ 3 הדיח
 
?הז המ

?המחלמ שי לבא המשנ ילב םילייח ,המדא ילב חטש והמ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.קחשמ והז

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 17 ןויליגמ 3 הדיח
 
טמחש תורחת

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 14 ןויליגמ 2 הדיח
 
הטיח יריגרג

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 82 ןויליגמ 4 הדיח
 
טמחש חול

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
םינויפה
תונוזמאה
םיחירצב יוסיכ
םיצרב יוסיכ
תנגוה עבטמ תלטה
םיזז אל םינויפ
חולה יוקינ
םיכלהמ העבשב טמ
רוחשה ךלמה תדיכל
קחשל ןבלה רות
םישרפ םומיסקמ
חירצה עסמ
הקיתע תיניס הדיח
םיסוס יפוליח
חדקא ךותב טמחש
הקמדה ילכ
?הז המ
טמחש תורחת
הטיח יריגרג
טמחש חול

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב