אתגרים - תוצאות החיפוש
www.etgarim.co.il
שופיחה תואצות
תודיח יגוויס יפל שופיחה תואצות

.שופיחל תומיאתמה תודיח 27 ואצמנ
ןונש אוהילא :בותכש תינוניב :ישוק תמר 71 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
םיקספמ 3

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 71 ןויליגמ 3 הדיח
 
םוילהה ןולבו ןורקה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ןונש אוהילא :בותכש תינוניב :ישוק תמר 71 ןויליגמ 2 הדיח
 
הריסב רוח

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 71 ןויליגמ 1 הדיח
 
אלמ רודכו לולח רודכ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 67 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
םילוגרת ןוזמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 67 ןויליגמ 3 הדיח
 
התה תא ררקל

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש השק :ישוק תמר 57 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
תיחפה תכיעמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 57 ןויליגמ 3 הדיח
 
ףחרמ גנופ גניפ רודכ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 57 ןויליגמ 2 הדיח
 
ספטמה ףוקה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 57 ןויליגמ 1 הדיח
 
?טנגמה והימ

.ךינפל םיחנומ ,לוחכ דחאו םודא דחא ,לזרב תוטומ ינש
דחאש הלא - םעגמו םתרוצב ,םלקשמב םיהז תוטומה
?טנגמה אוה םהמ ימ הלגת דציכ .אל ינשהו טנגמ וניה

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.טומ תרוצב טנגמל שיש תדחוימ הנוכת לע ובשיח

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 48 ןויליגמ 2 הדיח
 
םינזואמה םיינזאמה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 39 ןויליגמ 3 הדיח
 
םירשגה ליל

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
הנביל דדוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 20 ןויליגמ 3 הדיח
 
םחה עבטמה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 103 ןויליגמ 2 הדיח
 
היקרוט לגד

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 102 ןויליגמ 4 הדיח
 
רעיב דבל

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 101 ןויליגמ (סרפ תדיח) 6 הדיח
 
דוד ןגמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 99 ןויליגמ (סרפ תדיח) 7 הדיח
 
תואפ םע בר

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 99 ןויליגמ 4 הדיח
 
ןבאה תפוקתמ קרמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 98 ןויליגמ 5 הדיח
 
ןומר ןליאל ןורכיז רנ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 97 ןויליגמ (סרפ תדיח) 7 הדיח
 
לק-לפ תטיש

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
יקצומכב ילא ר"ד :בותכש השק :ישוק תמר 96 ןויליגמ (סרפ תדיח) 7 הדיח
 
העונתה תרטשמו םידאמ

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 93 ןויליגמ 4 הדיח
 
ברברש תויהל ךירצ אל

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
ץראוז ודוד :בותכש תינוניב :ישוק תמר 91 ןויליגמ 5 הדיח
 
הוושמה וקב

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
רסינ ןבואר :בותכש תינוניב :ישוק תמר 88 ןויליגמ 6 הדיח
 
םיקקמ עברא

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 7 ןויליגמ 2 הדיח
 
יצח-יצח םיתוש

.םימה םהל ולזאש טעמכו רבדמב דוביאל וכלה םירבח ינש
הב וקלחי דציכ - הנורחא תחא םימ סוכ םהל הראשנ
?הדידמ ילכ םוש ילב הוושב הווש

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.לילג תרוצב איה סוכה
?דציכ .יצחל עיגהש ההזמ אוהש דע תותשל ליחתמ ןושארה

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 7 ןויליגמ 1 הדיח
 
קזחה שקה

?דבלב דחא הייתש שק תרזעב קובקב םירהל ןתינ דציכ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
,בובקבה יפ ךרד שקה תא םיסינכמו קקפה תא םיאיצומ
...םמורתמ קובקבה לכ - הצוחה הרזח שקה תא םיכשומ םאש הזכ ןפואב

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ
ינאיל יליג :בותכש תינוניב :ישוק תמר 79 ןויליגמ 4 הדיח
 
חרוז חריה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


:הלימ יפל הדיח שופיח

...םדקתמ שופיח

Google

www     etgarim.co.il
טירפת
תיבה ףדל הרזח

תודיחה
םיקספמ 3
םוילהה ןולבו ןורקה
הריסב רוח
אלמ רודכו לולח רודכ
םילוגרת ןוזמ
התה תא ררקל
תיחפה תכיעמ
ףחרמ גנופ גניפ רודכ
ספטמה ףוקה
?טנגמה והימ
םינזואמה םיינזאמה
םירשגה ליל
םחה עבטמה
היקרוט לגד
רעיב דבל
דוד ןגמ
תואפ םע בר
ןבאה תפוקתמ קרמ
ןומר ןליאל ןורכיז רנ
לק-לפ תטיש
העונתה תרטשמו םידאמ
ברברש תויהל ךירצ אל
הוושמה וקב
םיקקמ עברא
יצח-יצח םיתוש
קזחה שקה
חרוז חריה

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב