www.etgarim.co.il
רמאמ - םייחהמ ןובשח
ןמוינ רזעלא :תאמ
 
םהיניבש המו םירבכע ,םיליפ לע

? תויצרקהמ םיליפה תא לידבמש המ לע החידבה תא םתעמש םאה
.םיליפ תויהל םילוכי אל תויצרקל לבא תויצרק תויהל תולוכי םיליפל : ןכבו ,אלש ימל

,םתעמשש הבוט יכה החידבה אל ילוא וזש ןוכנ
: הילע םתבשח אל ילואש תניינעמ הלאש תררועמ איה לבא
וא םינטקל םילודגה םירוציה ןיב םייתוהמ םילדבה שי ,לדוגה ילדבהל טרפ ,םאה
? ךפיהלו םינטקה םירוציה לש םילודג םימגד ןיעמ םה םילודגה םירוציהש


תיגולויב הניחבמ תחלצומ ךכ לכ הניא תויצרקל םיליפ ןיב האוושהה
,םייליפט ,תוילוח ירסח ןה תויצרקה וליאו ,םימיסקמו םייטנגלטניא םיקנוי םה םיליפ ןכש
, תויתימא תויצרק - םירמואש ומכו
.םירבכע לשמל ומכ ,םירחא םינטק םיקנוי ןיבל םיליפ ןיב האוושה ךורעל ףידענ ןכלו
תועד יקוליח תצק שי םינורחאה לש "םסק"ה תדימ יבגל םגש ןוכנ
.ריעזה ףדחה לשמל ומכ, קיזמ יתלבו דומח ,ןטק רבכע לע לכתסנ ואוב זא
(םייריחנ והצקבש (!) קדח ןיעמ אוהש ךראומה ופא ללגב ךכ ארקנה) ל"נה ףדחה
,םלועב רתויב ןטקה קנויה אוהו מ"ס 5-כ וכרוא ,םרג 2 ךרעב לקוש
.ותוא תוארל השק םכל היהי םכלש ףאה לומ אצמנ אוה םא םגש ךכ
, םיעלס לע ספטמ ,דש ומכ ריהמ ףדחה ,םירחא םינטק םירבכע ומכ ןפוא לכב
.ומצעל הנוב אוהש הליחמה ךותב הרוחא ץורל לוכי וליפאו קנזמ ,לגלגתמ

( ןידע חוסינב) רמול ןתינ זא ,ליפה ונדידיל ותוא הוושנ ולא םימוחתב םא
."רבוע אל" ןיבל "דואמ שלח" ןיב לפונ ליפה "תונחת"ה לכבש

. םיפולא שממ אל םה הצירב םגו םילגלגתמ וא םיספטמ ,םיצפוק ,םיגלדמ םניא םיליפ
ליפ ליבשב ער אל - ש"מק 45-ל עיגהל םילוכי םיליפ םירצק םיקחרמב)
.(םיקנויה ראשל סחיב ינוניב יד לבא

?חוכ ינחבמ יבגל המו
, תולוקשמ תמרהב םגו לודגב חצנמ ליפה לבח תכישמבש רורב ןכבו
. שלח יד אצוי ליפה ןאכ םג זא ופוג לקשמל סחיב הז םוחתב ליפה תלוכי תא ןחבנ םא לבא

ופוג לקשמ םימעפ עברא וא שולשל הוושה לקשמ םירהל לגוסמ ונלש ףדחה
! ופוג לקשמ תחא םעפל וליפא הוושה לקשמ םירהל חילצי אל רקיה ונליפ וליאו

תיזיפ תותיחנ לש תאז העפות יללכ ןפואב לבא תינוציק תצק המגוד ןבומכ אוה ליפה
םייח ילעב לצא םג תמייק םינטקל סחיב םילודג םירוצי לש ( םימיוסמ םינבומב)
. םדא ינב ןיב וליפאו םירחא םילודג

רתוי לודג לקשמ םירמ לק לקשמב םלועה ףולא : תופסונ תואמגוד)
. דבכ לקשמב םלועה ףולא רשאמ ופוג לקשמל תיסחי
(. הפוג לקשממ רתוי וא 5 יפ לודגה אשמ בוחסל הלוכי הלמנ

? וז העפות ריבסהל ןתינ דציכ
- םינטקל םילודג םיקנוי ןיבש ףסונ לדבה קודבנ הבה , וז הלאש לע הנענ םרטב
.ףוגה םוח לע הרימשה תלוכי

,םילחוזהו םיגדה תמועל ,םיקנויה לצא ,םיעדוי יאדווב םתאש ומכ
.העובק רתוי וא תוחפ ףוגה תרוטרפמט

,37° תוביבסב איה וז הרוטרפמט םדא ינב לצא
.36.5°- םירבכע לצאו 36.6°- םיליפ לצא

.ןוזמהמ תקפומה היגרנאה י"ע דובאה םוחה תא ומצעל ריזחמו רועה ךרד םוח דבאמ ףוגה
.הזל הז םימוד םיקנויה לכ תאז הניחבמ

,רתוי הלודג לוכיע תכרעמ שי םילודגה םיקנויל
,םינטק םיקנוי רשאמ םוח רתוי םירציימ םה ןכלו
.םוח רתוי םידבאמ םג םה ןכלו רתוי לודג ןכ םג םהלש רועה ינפ חטש לבא
, םוח טעמ םירציימ תאז תמועל םינטק םיקנוי
.םוח טעמ וכרד םידבאמ םג םה ןכלו ,ןטק ןכ םג אוה םרוע לש םינפה חטש ךא

רתוי וא תוחפ ההז איה (םינטקכ םילודג) םיקנויה לכ לש ףוגה תרוטרפמט : הנקסמ
םפוג לש הרוטרפמטה לע הרימשה תלוכי תניחבמ םגו
? ןוכנ . םינטקל םילודגה םיקנויה ןיב םייתועמשמ םילדבה ןיא
!!ןוכנ אל
.םינטקה םיקנויה לצא רשאמ יטיא רתוי םילודגה םיקנויה לצא םוחה דוביאש רבתסמ
םוח דבאל אקווד םישקתמ םילודגה םיקנויה םימח םירוזאב ,תאזמ הרתי
.םפוג תא ררקל ידכ םירכינ םיצמאמ תושעל םיצלאנו
.רתי םומיחמ ופוג לע רומשל ידכ םימב םויה תועש לכ ךשמב ץבורש םטופופיהה לשמל ומכ

. ופוגבש םוחה יפדוע תא טולפל ידכ תויקנעה וינזואב ףנפנל ץלאנ ליפה ונדידי םג
, םיינזואה ךרד םדה תמרזה י"עו לודג םינפ חטש תולעב ןה ליפה ינזוא
.ררקתמ (ףוגהו) םדה
! הדימה לע רתי םמחתהל אל ידכ שארל םידומצ םינגזמ ינש םע בבותסהל ץלאנ ליפה ,רוציקב

? ונלש ףדחה םע המו
.ןיטולחל תוכופה ןה ויתויעב ,ההובג תיתביבסה הרוטרפמטהשכ םג
! הקספה ילב לוכאל וילע דרי אל ופוג םוחש ידכ
,רתויו ופוג לקשמל הווש םויב לכוא ףדחש תומכה
.ןמוש ףדוע ללגב הטאיד תושעל ץלאנש דחא ףדח היה אל דוע הז םע דחיו

.םינטקל םילודג םירוצי ןיב ףסונ יתוהמ לדבה ונאצמ ,ןכבו

םייח ילעב ןיב קר אל םייק םוחה דוביא בצקב לדבה ,בגא
. םילודגו םינטק םיפוג ןיב ללכב אלא םינטקו םילודג

(גמ) הלודג סוכב םכלש הפקה לש תוררקתהה בצק תא וושה
.רוחש הפק םישיגמ ןהבש תוריעזה תוסוכב תוררקתהה בצק ןיבל
! רהמ רתוי ררקתמ הפקה הריעזה סוכבש רבתסמ

? ןטקל לודג ןיב ולא םירזומ םילדבה םיעבונ הממ ןכבו
,תיטמתמ - םירחא םירקמ הברהב ומכ ,איה הבושתה ,העתפהה הברמל
: וחפנ ןיבל ,ףוג לש םינפה חטש ןיבש סחיב הנומט איהו
,ילנויצרופורפ ןפואב ףוג םילידגמ רשאכ
.ןטק , וחפנ ןיבל וינפ חטש ןיבש סחיה ,לדג ףוגה לש וחפנש לככ
.חפנהמ "טאל רתוי" לדג םינפה חטש : קייודמ תוחפ חוסינב וא

.היבוקב תאז הדבוע קודבנ
( ינרוצ ןוימד ילעב םיפוג ינש לכל ןבומכ הנוכנ הנעטה)

. מ"ס 3 העלצ ךרואש הייבוקל מ"ס 1 העלצ ךרואש הייבוק הוושנ
: לבא .ןיטולחל תוהז תוארנ תויבוקה יתש ,ןלדוגל טרפ
. ק"מס 1 : חפנהו ר"מס 6 : אוה םינפ חטש מ"ס 1 העלצ ךרואש הייבוקב
. ק"מס 27 : חפנהו ר"מס 54 : אוה םינפ חטש מ"ס 3 העלצ ךרואש הייבוקב

הנושארה הייבוקב 6 / 1=6 אוה חפנל םינפה חטש ןיבש סחיה
! הינשה הייבוקב 54/27=2 ו
( 32 ) 9 יפ לדג םינפה חטש ,3 יפ ךרואה דמימ תא ונלדגהשכ : תרחא תולכתסהב וא
. ( 33 ) 27 יפ לדג חפנהו

?10 יפ הייבוקה עלצ תא לידגנ םא הרקי המו
דרי חפנל םינפה חטש סחיו 1000 יפ חפנה ,100 יפ לדגי חטשה
! 600/1000=0.6 ל

? םינטקו םילודג םייח ילעב ןיב םילדבהלו וז תיטמתמ הנוכתל המו

. םוחה דוביא בצק תייעב תא רותפנ תישאר

( הנטק הייבוקכ וילע בושחל לכונ ןיינעה ךרוצלש) ףדחה לצא
, ןטקה וחפנל סחיב דואמ לודג ףוגה לש םינפה חטש
. רועה ךרד דבאמ אוהש םוחה תומכל סחיב הנטק רצייל חילצמ אוהש םוחה תומכ ןכלו

(...רתויב הלודג הייבוקכ וילע בושחל לכונ ןיינעה ךרוצלש ) תאז תמועל ליפה לצא
,רתויב ןטק םוצעה וחפנל סחיב ףוגה לש םינפה חטש
. דבאמ אוהש םוחה תומכל תיסחי הלודג רציימ אוהש םוחה תומכ ןכלו

. הפקה תוסוכב בצמה המוד
לזונה לש "םינפה חטש" תא םיווהמ הלש חותפה דצה םע דחיבש ,סוכה תונפד לש םינפה חטש
,(ביבסמש ריוואה םע עגמב םיאבה סוכה תונפד ךרד םג ררקתמ לזונה ןכש)
. הלודגה סוכב , תיסחי ןטקו, הנטקה סוכב, לזונה חפנל תיסחי לודג אוה
. רתוי יטיא םוחה דוביא בצק הלודגה סוכב ןכלו

? םינטקל האוושהב םילודגה םייחה ילעב לש תיזיפה תותיחנה יבגל המו
םינושה םיקלחה תא םכינפב גיצא וז העפותל רבסהה תא םכל תולגל םוקמב ןכבו
...הלאשה לע תונעלו "םיקלח"ה תא ףרצל םכמצעב תוסנל ולכותו " לזפ"ה לש

.( תומצעה רמולכ) דלשה תכרעמ י"ע ךמתנ םייח ילעב לש םפוג .1
לש חטש ה י"ע עבקנ ( לבח וא הכימת דומע לכ המודבו) םצע לש קזוחה .2
.ורטוק תא לידגהל שי םצעה קזוח תא לידגהל ידכ ןכלו . םצעה ךתח    
דלשה לע סמועה , רתוי לודג ףוגה ( לקשמ וא) חפנש לככ .3
. דלשה תכרעמ לש רתוי הקזח הכימתב ךרוצ שיו רתוי לודג    
לקשמה וא חפנה , תילנויצרופורפ הלדגהבש םדוק וניאר .4
. םינפה חטשמ "רהמ" רתוי הברה םילדג    
תיזיפה תלוכיה , רתוי לודג דלשה תכרעמ לע סמועהש לככ .5
. רתוי הנטק ( ףוגה לקשמל סחיב)    
, ףוגל סחיב לודג רטוק ילעב ןה םצעה תומצע רשאכ .6
. שימג תוחפו םשוגמ רתוי אוה דלשה הנבמ    

: חפנל םינפ חטש ןיבש םירשקל תורושקה תודיח המכ םויסלו

התוא ריבעהל ידכ םישרדנ מ"ס 4 רטוקב םימ תורוניצ המכ .1
( 5 הניא הבושתה ) ? מ"ס 20 רטוקב דחא רוניצ ומכ םימ תומכ    
. הלודג תחא הייבוק םירצוי ק"מס 1 לש תונטק תויבוק הברהמ .2
שבייתמ עבצהש ירחא . הלודגה הייבוקה לש תואיפהמ קלח םיעבוצ    
תויבוק 60 ש ררבתמו תונטק תויבוקל בוש הייבוקה תא םיקרפמ    
? ועבצנ הלודגה היבוקה לש תואיפ המכ . ללכ ועבצנ אל תונטק    
לש ר"מסה רפסמ רמולכ) . וחפנל "הווש" רודכ לש םינפה חטש .3
. ( מ"סב ) רודכה רטוק המ . ( חפנבש ק"מסה רפסמל הווש ףקיהה    
. וחפנל רודכ ףקיה ןיבש רשקב רכזיהל אלא ןאכ הרירב ןיא :זמר    
? הטימל תחתמ ליפ םכל שיש םיעדוי ךיא .4


: תובושת
ןאכמ חטשה תא רבכעה תועצמאב ןמסל שי תובושתה תא תוארל ידכ
תורוניצ 25 .1
( מ"ס 5 הלודגה היבוקה עלצ) . תואיפ 3 .2
מ"ס 6. 3
! הרקיתב עגונ םכלש ףאהשכ .4
ןאכ דעו

ןמוינ רזעלא

םירבד םתסו (! תויטמתמ) תוחידב , תוישעמ תויעב ,תועצה ,תובוגתל
: ל ילא ובתיכ אנא יטמתמ טביה ילעב םיניינעמ
beezle@barak-online.net


טירפת
תיבה ףדל הרזח
הניפה ףדל הרזח

הרדסב םיפסונ
תיתואיצמ תורבתסה
...ורפב םירבדה תא תוארל
...נרט-ןונ םיסחיל רודמה
םיזוחאב 100%
(ביציהו) יחצנה שלושמה

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב