www.etgarim.co.il
!10 בושחל תניפ
המדקה

,תיביטינגוקה היגולוכיספה םוחתב ךוניחב ישילש ראות לעב ,תיזג םקיבא ר"ד
תיטמתמ-תיגול הבישח לש חופיטו חותיפב הנש 25-מ הלעמל קסוע
.תויומלתשהו םיסרוק ,םיגוח ,הדימל ירמוח ,םירמאמ ,םירפס תועצמאב
.םירומ תרשכהל תוללכמבו החותפה הטיסרבינואב הצרמכ שמשמ תיזג ר"ד

,"!10 בושחל תמ"-ו "ןיינעל םיבשוח" :תודיחה ירפס לש םרבחמ אוה תיזג ר"ד
.ןורתפ יכרדל תיתטיש הכרדה םיללוכה תונורתפבו לילקו טילק ןונגסב םינייטצמה


םיחותפ םירמאמ

תיזג םקיבא ר"ד הבישח חותיפל םיקדייחו םירוטקרט, רגנ


טירפת
תיבה ףדל הרזח

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב