www.etgarim.co.il
תילטנמ תלוכי תניפ
דבלב םירבחל םירמאמ

ןהכ ינמ ךליבשבו ךלש - חומה
ןהכ ינמ םייחה לש תודיחה
ןהכ ינמ ישוחל ישוח-לעה תכיפה - לג סופתל
ןהכ ינמ "לואשל עדוי וניאש"
ןהכ ינמ טנדוטסל יסיסב "םילכ-זגרא"
!שדח ןהכ ינמ בושחל אל ךיא בושחל


םיחותפ םירמאמ

ןהכ ינמ אובמ - תילטנמ תלוכי


טירפת
תיבה ףדל הרזח

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב