www.etgarim.co.il
םירגתא תופילא תניפ
2004 תנשל םירגתא תופילא

.ךרדל תאצוי רפסמב הינשה םירגתא תופילא 10.7.2004 20:00 - ש"צומ
ןושארהו דבלב תודיח 5 ויהי (103 'סמ) הדועייה העשב םסרפתיש ןויליגב
.2004 תנשל םירגתא ףולאב זרכוי ןלוכ תא הנוכנ רותפיש
לע הנשל יונמב הכזי אוהו הז ףדב רתאב וחצנוי הכוזה לש ותנומתו ומש
.Enig(ma)²g שדחה תודיחה ןיזגמ


2003 תנשל םירגתא יפולא

,םייח תירקמ לגס לאראו זרא םיחאה וכז ןושארה םוקמב
.תודיחה עברא לכ תא ורתפש םידיחיה ויהש
.הכומס רפע עיגה ישילשו רסינ ןבואר הכז ינשה םוקמב


לגס לארא

לגס זרא


תופילאה ןונקת

2003 ילויב 8-ב לחש םירגתא רתא לש 4-ה ותדלוה םוי לגרל
.ברעב 19:00 העשב לחתש ,תודיחב םירגתא תופילא תא םייקנ
דחוימ ןויליג םימשרנל ינורטקלא ראודב חלשיי תורחתה תליחתב
.תונוש ישוק תומרבו םירגתאב הכ דע ועיפוה אלש תודיח 4 ובו
דרפנב הדיח לכל תונורתפה תא חולשל היהי םידדומתמה לע
חלשיתש הבושת לכ .תירשפאה תוריהמבו םירגתא יכרועל הרזח
היהי םידדומתמה גורד .אל וא הנוכנ איה םא ידיימ הנעמ לבקת
ןורתפה תעגה ןמז יפ-לע כ"חאו תונוכנה תובושתה רפסמ יפ-לע
.21:00 העשב םייתסת תורחתה .ןורחאה ןוכנה

.רתאב שארמ םושירב תיינתומ םירגתא תופילאב תופתתשהה
.תורחתה תליחת ינפל העש םייתסת איהו ח"ש 12 :המשרהה תולע
!םניח - םירגתא לע םולשתב יונמ ילעבל המשרהה

שולתב ח"ש 400 לש סרפ לבקי ןושארה םוקמב הכזיש דדומתמה
.תחא הינקמ רתויב שולתב שמתשהל ןתינ .םירגתא תונחב היינקל
.ח"ש 20 לש ישילשהו ח"ש 60 לש שולת לבקי ינשה םוקמב הכוזה
.םירגתא רתאב ומסרופי םיכוזה לש םהיתומשו ףולאה תנומת


טירפת
תיבה ףדל הרזח

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב