www.etgarim.co.il
םירורפג תודיח תניפ
םירורפג תודיחל הנכותה

רצייל םגו רותפל ,טנרטניאהמ דירוהל תרשפאמה הנכות ונחתיפ
המיאתמו םניחב שומישלו הדרוהל תנתינ הנכותה .םירורפג תודיח
.םירורפג תודיח 11 דירוהל רשפא עגרכ .Windows-ה יגוס לכל
(70K-כ הנכותה לדוג) תעכ ודירוה


אשונב םירגתא תודיח

1-10  

םירורפג רסירת  

11=319  

םיעוביר העברא  

תוימור תורפס  

םירורפג יעוביר  

םירורפגב 100  

רורפג ישלושמ  

םירורפגה תיב  

ןורחאה רורפגה  


טירפת
תיבה ףדל הרזח

הצופת תמישר
!םניח - םירגתא תונויליג


תבותכ תא ריבעהל אלש םיבייחתמ ונא
.ישילש דצל ךלש ינורטקלאה ראודה
...תונויליגה לכ תמישר

  זוירטניא
םירתא תיינב