www.etgarim.co.il
הדיח


םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 45 ןויליגמ 1 הדיח
 
םירורפגה תיב

.ברעמ ןוויכמ הארנ אוה ךכו םירורפג 10-מ הנבנ הנומתבש תיבה
.חרזמ ןוויכמ הארי תיבהש ךכ ,םירורפג 2 וזיזה


(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.העובק תרגסמה לע ורמיש

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב