www.etgarim.co.il
הדיח


םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 45 ןויליגמ 2 הדיח
 
רורפג ישלושמ

.םישלושמ 5 לבקל ידכ ,םירורפג 3 זיזהל שי


(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.שלושמ ךותב שלושמ

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב