www.etgarim.co.il
הדיח


םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 58 ןויליגמ 1 הדיח
 
תוימור תורפס


.דחא רורפג תזזה ידי-לע הנקתל שי .הנוכנ הנניא רויצבש האוושמה
.ליבק ןורתפ וניא ןויווישה ןמיס יוניש

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.זמר ןיא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב