www.etgarim.co.il
הדיח


םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 58 ןויליגמ (סרפ תדיח) 4 הדיח
 
םירורפג רסירת

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב