www.etgarim.co.il
הדיח


םירגתא יכרוע :בותכש הלק :ישוק תמר 75 ןויליגמ 2 הדיח
 
1-10

.ןויוויש לבקלו דבלב דחא רורפג זיזהל שי

.םירורפגה תנכות ב הלעפהל הדיחה ץבוק תא ןועטל ןתינ

(הטמ יפלכ ותוא וררגו וז הרוש לע רבכעה םע וצחיל :זמרה תא ףושחל ידכ) :זמר
.רותפל ידכ ןויווישה ןמיס תא תונשל ןיא

(וז הרוש לע רבכעה םע וצחל ןורתיפה תא ףושחל ידכ) :ןורתפ


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב