www.etgarim.co.il
הדיח


םירגתא יכרוע :בותכש תינוניב :ישוק תמר 13 ןויליגמ 2 הדיח
 
ןורחאה רורפגה

...םירגתא ירבחל תופרטצהל      דבלב םירבחל דעוימ הז ןכות

   ?התוא תחכש   :אמסיס     :שמתשמ םש


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב