www.etgarim.co.il
הדיח תעצה

םתעמשש הדיח ונל עיצהל םינמזומ םתא הז דומעב
רגאמב תמייק אל ןיידע הדיחה םאו ,םיריכמ םתאש וא
התוא םסרפנו התוא ףיסונ ונא - םירגתא לש תודיחה
.שארמ הדותו .םיאבה תונויליגה דחאב םכמש םע


: אלמ םש
: ל"אוד
.ילש ל"אודה תבותכ תא ףושחל הצור ינניא
:הדיחה
:ןורתפה
הדיחה תא יתקתעה אלש תאזב ריהצמ ינא
.רפס ןוגכ ,הילע םירצוי תויוכז לעב רוקממ
:הוולינ ץבוק


טירפת
תיבה ףדל הרזח

  זוירטניא
םירתא תיינב